logo

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT DŨNG
VIETDUNG TECHNOLOGY SOLUTION COMPANY LIMITED

    Hệ thống khai thác thông tin 4Singht Explorer
    Hệ thống khai thác thông tin 4Singht Explorer

    Hệ thống khai thác thông tin 4Singht Explorer

    4Sight Explorer là nền tảng phân tích tổng hợp dữ liệu thế hệ tiếp theo của JSI. 4Sight Explorer bổ sung thêm giá trị hoạt động đáng kể cho các cuộc điều tra bằng cách cung cấp một giao diện người dùng duy nhất để phân tích tất cả các nguồn dữ liệu có liên quan đến hoạt động, âm thanh được thu thập. Bất kể nguồn dữ liệu nào, 4Sight Explorer sẵn sàng nhập dữ liệu có cấu trúc và không cấu trúc từ các nguồn bao gồm thông tin truyềnthông xã hội, điều tra thiết bị, khai thác thiết bị, v.v.